کلیسا چورا استانبول

این کلیسا در سالهای نخست کلیسای بیزانسی ها بوده است سپس به عنوان مسجد بوده است و اکنون به یک موزه تبدیل شده است.در این موزه کاشی و موزائیک از دوران بیزانس ها باقی مانده است که در سال چهارصد ساخته شده اند.اما این ساختمان هم اکنون به هزارو پانصد سال پیش باز می گردد.این موزه با فاصله ی سه مایل از مسجد سلطان احمد ساخته شده است. و قیمت ورودی موزه شش دلار است