کاخ دولما باغچه استانبول

کاخ دولما باغچه استانبول

این کاخ که در قسمت اروپایی و ساحلی تنگه بسفر واقع شده است در قرن نوزده میلادی قسمت خارجی این کاخ به دستور سلطان عبدالمجید بنا شد.این کاخ دارای پنجاه و شش ستون و چلچراغ با هفتصدو پنجاه لامپ است.در گذشته پرندگان گوناگونی از سراسر جهان در این کاخ نگهداری می شد.ساعتی که آتاتورک ،موسس حکومت ترکیه در گذشت و تمام ساعتهای این کاخ بر روی ساعت نه و پنج دقیقه متوقف هستند.این کاخ بسیار پریازدید است و تور کامل حدود دو ساعت است.