مسجد ایا صوفیه استانبول

مسجد ایا صوفیه استانبول

این مسجد یکی از مشهورترین و زیباترین بناهای استانبول می باشد.این مسجد در زمانهای گذشته به عنوان کیلیسای مسیحیان شرق بوده است.و در سال پانصد و بیست و سه میلادی در دوران بیزانس ها به دستور امپراطور کنستانتین بنا گردید.و سپس در قرن شش میلادی بازسازی و ترمیم گردید.این بنا توسط ده ها هزار کارگرو به مدت 5 سال به طول انجامید.در ابتدا به نام کلیسای بزرگ نامیده می شد.که پس از فتح استانبول به دستور سلطان محمد این کلیسا به مسجد تغییر یافت.همه ی نقاشیها و نگار گریها پوشانده شد تا در آنجا نماز جمعه برگزار گردد.و در دوران مرداد سوم منبر ،مناره و محراب به این مسجد اضافه گردید.و در زمان مرداد چهارم در دیوارها و سقف مسجد ایا صوفیه آیاتی از قران توسط چلبی نوشته شد.و لوح های به نام امامان در این مسجد گذاشته شد.و پس از به قدرت رسیدن آتاتورک در ترکیه این مسجد به موزه تغییر یافت و هم اکنون به این شکل مانده است.ارتفاع گنبد از زمین پنجاه پنج متر و سی و یک متر قطر دارد.و موزائیک های دوره بیزانس مورد توجه بازدیدکنندگان است.

آدرس: تركیه- استانبول،-سلطان احمد- میدان ایاصوفیه