فاصله هوایی استانبول تا تهران

فاصله هوایی استانبول تا تهران حدود سه ساعت نیز هست