جاذبه های توریستی استانبول

جاذبه های توریستی استانبول

مکانهای تفریحی استانبول بسیار زیاد است مکانهایی برای شنا کردن در شهر بوسفروس،کوجوک جکمجه ساریی و باکرکوی و در خارج شهر استانبول جزیره های سیلیوری ،پرینسس،توزلا،سیله و کلیویس که در دریای سیاه وجود دارند.در چهار منطقه این شهر نه جزیره قرار گرفته است.کیلیوس یک پناهگاه ساحلی که از سمت شمالی بوسفروس تا دریای سیاه است.پناهگاه ساحلی سیله در دریای سیاه که معروف است و در پنجاه کیلومتری استانبول قرار دارد و محلی است برای شنا کردن.