تفریحات در استانبول

تفریحات در استانبول

مکانهای مهم برای شنا کردن در استانبول شهر های کوجوک جکمجه،بوسفرس،باکرکوی است و در خارجشهر استانبول جزایر پرینسس در دریای مرمر ،سیله و کیلویس در دریای سیاه هستند.در این شهر نه جزیره در چهار منطقه قرار گرفته اند