بازار فاتیح استانبول Carsamb Wednesday Pazari In Fatih

بازار فاتیح استانبول

این بازار یکی از بزرگترین بازارهای فضای باز در شهر استانبول است .بازار دارای چهار هزار و هشتصد و یازده غرفه است.و بازار استانبول شامل هفت خیابان اصلی و هفده خیابان فرعی است.