اختلاف ساعت تهران با استانبول

شهر تهران یک  ساعت و نیم از شهر استانبول عقب تر است